Thêm phương án sản xuất cho doanh nghiệp trong tình hình mới

Bình Dương thêm phương án cho doanh nghiệp lựa chọn để tổ chức lại sản xuất trong tình hình mới. Ảnh: Mai Xuân
Bình Dương thêm phương án cho doanh nghiệp lựa chọn để tổ chức lại sản xuất trong tình hình mới. Ảnh: Mai Xuân
Bình Dương thêm phương án cho doanh nghiệp lựa chọn để tổ chức lại sản xuất trong tình hình mới. Ảnh: Mai Xuân
Lên top