Tham mưu bổ sung tiêu chí tủ sách trong tiêu chuẩn đạt chuẩn văn hoá

Công đoàn Hà Nội khuyến khích phát triển văn hoá đọc trong công nhân viên chức lao động Thủ đô. Ảnh: T.E.A
Công đoàn Hà Nội khuyến khích phát triển văn hoá đọc trong công nhân viên chức lao động Thủ đô. Ảnh: T.E.A
Công đoàn Hà Nội khuyến khích phát triển văn hoá đọc trong công nhân viên chức lao động Thủ đô. Ảnh: T.E.A
Lên top