Thăm hỏi, chia buồn với thân nhân 3 thợ lò tử nạn ở mỏ Dương Huy