Thái Nguyên phấn đấu tạo việc làm mới cho 15.000 lao động

Lên top