Thái Nguyên: Cơ hội làm công nhân của lao động hộ nghèo, cận nghèo