Công đoàn Giáo dục Việt Nam:

Tết sớm với giáo viên cắm bản vùng cao huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai