TCty Lilama: Tổng kết phong trào thi đua tại Dự án Lọc dầu Nghi Sơn