Tây Ninh: Hội thi tìm hiểu pháp luật Lao động và luật Công đoàn năm 2020

Phần tham gia thi giới thiệu về đội của mình trong Hội thi tìm hiểu pháp luật Lao động và luật Công đoàn năm 2020. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Phần tham gia thi giới thiệu về đội của mình trong Hội thi tìm hiểu pháp luật Lao động và luật Công đoàn năm 2020. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Phần tham gia thi giới thiệu về đội của mình trong Hội thi tìm hiểu pháp luật Lao động và luật Công đoàn năm 2020. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lên top