Tây Ninh: Hội thao khối thi đua các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh