Tắt điện 1h và hơn thế nữa để “tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất

Diễu hành tuyên truyền tiết kiệm điện và hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất năm 2019. Ảnh: Hưng Thơ.
Diễu hành tuyên truyền tiết kiệm điện và hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất năm 2019. Ảnh: Hưng Thơ.
Diễu hành tuyên truyền tiết kiệm điện và hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất năm 2019. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top