Tập huấn phương pháp phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS