Chương trình nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết TƯLĐTT:

Tập huấn cho gần 5.000 lượt cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở