Tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019 cho cán bộ Công đoàn

Tập huấn về Bộ luật Lao động năm 2019 cho cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có từ 1.000 lao động trở lên. Ảnh: CĐ HN
Tập huấn về Bộ luật Lao động năm 2019 cho cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có từ 1.000 lao động trở lên. Ảnh: CĐ HN
Tập huấn về Bộ luật Lao động năm 2019 cho cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có từ 1.000 lao động trở lên. Ảnh: CĐ HN
Lên top