Tạo nhiều nguồn lực để xây dựng thiết chế cho người lao động