Giảm thời giờ làm việc từ 48 giờ xuống 44 giờ/tuần:

Tạo cơ hội bình đẳng trong hưởng thụ

Ông Vũ Mão - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh: QUẾ CHI
Ông Vũ Mão - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh: QUẾ CHI
Ông Vũ Mão - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top