Trường Đại học Công đoàn và Học viện Quan hệ Lao động Trung Quốc:

Tăng cường quan hệ hợp tác

Các đại biểu tham gia buổi Hội đàm.
Các đại biểu tham gia buổi Hội đàm.
Các đại biểu tham gia buổi Hội đàm.
Lên top