Hội nghề nghiệp, Hội Khoa học kỹ thuật và Công đoàn Việt Nam:

Tăng cường liên kết bảo vệ quyền lợi hội viên

Toạ đàm chủ đề Tăng cường liên kết bảo vệ quyền lợi hội viên tại Hội thảo. 
Ảnh: L.Nguyên
Toạ đàm chủ đề Tăng cường liên kết bảo vệ quyền lợi hội viên tại Hội thảo. Ảnh: L.Nguyên
Toạ đàm chủ đề Tăng cường liên kết bảo vệ quyền lợi hội viên tại Hội thảo. Ảnh: L.Nguyên
Lên top