BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM:

Tăng cường giám định BHYT trên hệ thống điện tử

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, nghiệp vụ của ngành BHXH năm 2017 được đặc biệt quan tâm. Ảnh: H.A
Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, nghiệp vụ của ngành BHXH năm 2017 được đặc biệt quan tâm. Ảnh: H.A
Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, nghiệp vụ của ngành BHXH năm 2017 được đặc biệt quan tâm. Ảnh: H.A