Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tăng cường đối thoại xã hội, tăng năng suất LĐ và điều kiện làm việc là phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế