Sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam: Phải hỗ trợ được cho cơ sở