Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sáng kiến mỗi ngày: Cải tiến kỹ thuật, giảm sức lao động thủ công