Sài Gòn Shipyard khắc phục khoản nợ BHXH “khủng” 39,4 tỷ đồng

Saigon Shipyard khắc phục nợ BHXH, quyền lợi người lao động ở đây sẽ được đảm bảo
Saigon Shipyard khắc phục nợ BHXH, quyền lợi người lao động ở đây sẽ được đảm bảo
Saigon Shipyard khắc phục nợ BHXH, quyền lợi người lao động ở đây sẽ được đảm bảo