Cty TNHH TY&CO (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang):

Sa thải Chủ tịch Công đoàn cơ sở trái pháp luật