Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TỔNG LĐLĐVN LẦN THỨ 9 KHÓA XI:

Rõ lợi ích của đoàn viên, thu hút người lao động gia nhập công đoàn