LĐLĐ TỈNH QUẢNG TRỊ:

Quyết tâm thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”