ĐỒNG CHÍ BÙI VĂN CƯỜNG - ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÔNG ĐOÀN THẾ GIỚI, CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM:

Quyết tâm cụ thể hóa chủ đề năm 2019 "Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ"

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Liên hiệp CĐ thế giới, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Ảnh: SƠN TÙNG
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Liên hiệp CĐ thế giới, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Ảnh: SƠN TÙNG
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Liên hiệp CĐ thế giới, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Ảnh: SƠN TÙNG
Lên top