Quỹ TLV Lao Động trao nhiều phần quà cho học sinh dân tộc thiểu số Ba Chẽ