Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐVN trao học bổng cho 30 học sinh vượt khó