Quảng Trị: Chủ động phối hợp phòng, chống COVID-19 trong doanh nghiệp

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị nắm tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Ảnh: Hưng Thơ
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị nắm tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Ảnh: Hưng Thơ
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị nắm tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top