Quảng Ninh quán triệt Nghị quyết 02 về đổi mới tổ chức hoạt động Công đoàn

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” tại Quảng Ninh ngày 27.7. Ảnh: T.N.D
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” tại Quảng Ninh ngày 27.7. Ảnh: T.N.D
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” tại Quảng Ninh ngày 27.7. Ảnh: T.N.D
Lên top