Quảng Ngãi: Phong trào thi đua từng bước đi vào chiều sâu

Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua và bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020.
Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua và bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020.
Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua và bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020.
Lên top