Quảng Ngãi: Đầu năm, doanh nghiệp tuyển dụng hàng ngàn lao động