Quảng Nam: Tiếp tục đối thoại với doanh nghiệp giải quyết việc 1.000 công nhân ngừng việc tập thể