Quảng Bình: Tăng cường các hoạt động xã hội và chăm lo người lao động