Quảng Bình: Ấm lòng người lao động và học sinh vùng biển