Phú Thọ: Công đoàn cơ sở công ty Jackjin Việt Nam tổ chức Tết Sum vầy 2017