Phong trào thi đua trong CNVCLĐ: Giảm bớt tính hình thức