Phong trào thi đua góp phần quan trọng phát triển kinh tế

LĐLĐ quận khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm qua, giai đoạn 2015-2020
LĐLĐ quận khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm qua, giai đoạn 2015-2020
LĐLĐ quận khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm qua, giai đoạn 2015-2020
Lên top