Phối hợp thu kinh phí Công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh

Ký kết Chương trình phối hợp thu kinh phí Công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh. Ảnh: CĐHN
Ký kết Chương trình phối hợp thu kinh phí Công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh. Ảnh: CĐHN
Ký kết Chương trình phối hợp thu kinh phí Công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh. Ảnh: CĐHN
Lên top