Muôn dạng trục lợi bảo hiểm y tế

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC BHXH VIỆT NAM PHẠM LƯƠNG SƠN: “Kiên quyết không thanh toán những chi phí bất hợp lý”