Công đoàn Đà Nẵng năm 2016:

Phát triển mới 12.395/6.000 đoàn viên trong năm 2016