Phát triển kinh tế phải đảm bảo an toàn lao động, môi sinh và sức khỏe cộng đồng