CĐ NGÂN HÀNG VIỆT NAM:

Phát động phong trào thi đua năm 2017