Phát động cuộc thi viết, ảnh báo chí "Vì lợi ích đoàn viên, người lao động"