Phản hồi vụ “Sếp ép nghỉ việc để đưa cháu vào làm”: Người lao động đã trở lại làm việc, được hưởng phúc lợi như trước