Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn:

Phải giúp tổ chức Công đoàn mạnh lên trong tình hình mới

Công nhân lao động là đối tượng kết nạp đoàn viên của Tổ chức Công đoàn.Ảnh: quế chi
Công nhân lao động là đối tượng kết nạp đoàn viên của Tổ chức Công đoàn.Ảnh: quế chi
Công nhân lao động là đối tượng kết nạp đoàn viên của Tổ chức Công đoàn.Ảnh: quế chi
Lên top