CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HANCORP 2 (THANH HÓA):

Nợ lương, nợ đóng bảo hiểm cho người lao động

Công nhân lao động Xí nghiệp gạch Đông Văn có mặt tại trụ sở TCty Xây dựng Hà Nội sáng 28.3. Ảnh: QUẾ CHI
Công nhân lao động Xí nghiệp gạch Đông Văn có mặt tại trụ sở TCty Xây dựng Hà Nội sáng 28.3. Ảnh: QUẾ CHI
Công nhân lao động Xí nghiệp gạch Đông Văn có mặt tại trụ sở TCty Xây dựng Hà Nội sáng 28.3. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top