Những hoạt động chính của các cấp Công đoàn trong cả nước