Những đối tượng được áp dụng bảng lương mới từ ngày 1.7?

Mẫu bảng lương mới áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức.
Mẫu bảng lương mới áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức.
Mẫu bảng lương mới áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức.
Lên top