Nhiều công ty phát khẩu trang, tuyên tuyền phòng virus Corona cho công nhân

Công ty TNHH may mặc Bowker Việt Nam đo thân nhiệt phát khẩu trang cho công nhân từ cổng vào.
Công ty TNHH may mặc Bowker Việt Nam đo thân nhiệt phát khẩu trang cho công nhân từ cổng vào.
Công ty TNHH may mặc Bowker Việt Nam đo thân nhiệt phát khẩu trang cho công nhân từ cổng vào.
Lên top